Tiszasasi Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Általános Művelődési Központ
Tiszasasi ÁMK Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörét a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend szerint látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló dokumentumok. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális – gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1) bekezdés a)-c) pontja. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot elbírálás céljából harmadik fél is megismerheti. Nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén visszaigényli-e a pályázati anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Szító Lilla nyújt, a +36 30 572 3757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszasasi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Hegedűsné Szító Lilla, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tiszasas Községi Önkormányzat honlapja – 2022. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Skip to content