Oldal kiválasztása

Tiszasas Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.03.17.-2028.03.16-ig

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Fő út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézmény alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Az intézmény közfeladatai időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség.
 • vezetői tapasztalat- Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • Bűntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Szociális vezetői vizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Tiszasas vagy Tiszasas környéki lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • Végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • Pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • Pályázó nyilatkozata a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenségről
 • Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágner István nyújt, a +36 30 942 8484 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/247/2023, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton Vágner István részére a postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Vágner István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről Tiszsas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszasas.hu – 2023. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszasas.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás